จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

3056

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

4.60

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

1581

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

1625

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

2922

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ

130

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

4

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

95.62%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ลำดับ
ภาพ เรื่อง หน่วย สถานะ วันที่แจ้ง วันที่อัปเดต ดู
1
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 12:12 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 12:12 น.
2
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 12:01 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 12:01 น.
3
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 11:56 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 11:56 น.
4
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 10:22 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 10:22 น.
5
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น.
6
อื่นๆ กองการศึกษา ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ย. 2566 เวลา 09:33 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 11:22 น.
7
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 25 ก.ย. 2566 เวลา 05:35 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 05:35 น.
8
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 21:30 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 21:30 น.
9
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 17:46 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 17:46 น.
10
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:35 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:35 น.
11
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:31 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:31 น.
12
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:28 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 16:28 น.
13
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 12:32 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 12:32 น.
14
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 10:53 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 10:53 น.
15
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 24 ก.ย. 2566 เวลา 10:42 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 10:42 น.
16
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:35 น. 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:35 น.
17
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 21:54 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 21:54 น.
18
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 19:17 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 19:17 น.
19
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 18:04 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 18:04 น.
20
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 18:02 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 18:02 น.
21
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 17:20 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 17:20 น.
22
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 22 ก.ย. 2566 เวลา 16:48 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 16:48 น.
23
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ย. 2566 เวลา 09:01 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
24
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 20:26 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 20:26 น.
25
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 19:30 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 11:07 น.
26
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2566 เวลา 17:59 น. 24 ก.ย. 2566 เวลา 10:14 น.
27
รถเก่าจอดทิ้งกีดขวางการจราจรไม่สามารถใช้งานได้ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2566 เวลา 17:30 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 12:42 น.
28
การเผาในที่โล่งแจ้ง (ในเวลาราชการ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 16:14 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 16:14 น.
29
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 15:45 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 15:45 น.
30
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 14:13 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 14:13 น.
31
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:40 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:40 น.
32
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:33 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:33 น.
33
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2566 เวลา 13:27 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:45 น.
34
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 10:04 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 10:04 น.
35
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ย. 2566 เวลา 09:24 น. 23 ก.ย. 2566 เวลา 14:03 น.
36
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 21 ก.ย. 2566 เวลา 05:23 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 05:23 น.
37
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:15 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 20:15 น.
38
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 ก.ย. 2566 เวลา 18:29 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 18:29 น.
39
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:31 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:31 น.
40
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:44 น. 23 ก.ย. 2566 เวลา 14:02 น.
41
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.
42
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 ก.ย. 2566 เวลา 09:05 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:28 น.
43
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 20 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 09:00 น.
44
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ก.ย. 2566 เวลา 20:08 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:29 น.
45
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ก.ย. 2566 เวลา 19:07 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:29 น.
46
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ก.ย. 2566 เวลา 13:59 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 10:23 น.
47
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 19 ก.ย. 2566 เวลา 11:20 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 10:23 น.
48
เรื่องเกี่ยวกับ โค กระบือ สุนัข (มีเจ้าของ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 23:55 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:47 น.
49
อื่นๆ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 23:32 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 18:15 น.
50
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 12:10 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:48 น.
51
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:32 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:27 น.
52
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:27 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.
53
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:22 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:35 น.
54
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:15 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:35 น.
55
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:05 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
56
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:59 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 10:25 น.
57
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:54 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
58
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:37 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 10:58 น.
59
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 10:21 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:37 น.
60
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 09:32 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 12:42 น.
61
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 09:19 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:37 น.
62
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ก.ย. 2566 เวลา 08:44 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 12:31 น.
63
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ก.ย. 2566 เวลา 08:05 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
64
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 17 ก.ย. 2566 เวลา 21:49 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:29 น.
65
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2566 เวลา 18:07 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:27 น.
66
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2566 เวลา 15:08 น. 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:47 น.
67
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2566 เวลา 14:45 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:29 น.
68
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ก.ย. 2566 เวลา 13:57 น. 23 ก.ย. 2566 เวลา 10:31 น.
69
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ก.ย. 2566 เวลา 16:50 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:02 น.
70
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ก.ย. 2566 เวลา 12:46 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:33 น.
71
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ก.ย. 2566 เวลา 12:37 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
72
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 ก.ย. 2566 เวลา 19:49 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:34 น.
73
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 ก.ย. 2566 เวลา 11:43 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:33 น.
74
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ย. 2566 เวลา 11:39 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:19 น.
75
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ก.ย. 2566 เวลา 09:18 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
76
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 ก.ย. 2566 เวลา 14:15 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:32 น.
77
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ก.ย. 2566 เวลา 19:34 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
78
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ย. 2566 เวลา 14:33 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:15 น.
79
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ย. 2566 เวลา 12:46 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:15 น.
80
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ก.ย. 2566 เวลา 10:46 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:05 น.
81
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ก.ย. 2566 เวลา 10:13 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:05 น.
82
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ย. 2566 เวลา 09:56 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:15 น.
83
ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:41 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:31 น.
84
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 21:27 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 11:15 น.
85
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 14:44 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 11:18 น.
86
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 13:48 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 14:03 น.
87
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 12:39 น. 16 ก.ย. 2566 เวลา 11:09 น.
88
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 11:23 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:06 น.
89
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 10:39 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 11:31 น.
90
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 09:56 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 11:31 น.
91
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 09:49 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 11:32 น.
92
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:58 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 12:44 น.
93
เรื่องเกี่ยวกับ โค กระบือ สุนัข (มีเจ้าของ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ก.ย. 2566 เวลา 05:25 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 15:36 น.
94
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 20:28 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 14:01 น.
95
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 20:23 น. 21 ก.ย. 2566 เวลา 10:38 น.
96
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ก.ย. 2566 เวลา 20:20 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:13 น.
97
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 20:15 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:07 น.
98
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 20:07 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:09 น.
99
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 18:33 น. 23 ก.ย. 2566 เวลา 14:00 น.
100
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 17:40 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 16:05 น.
101
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 16:28 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 19:02 น.
102
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 15:34 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.
103
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ก.ย. 2566 เวลา 14:08 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:12 น.
104
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 13:25 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:06 น.
105
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:31 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 14:26 น.
106
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:57 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 16:37 น.
107
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ก.ย. 2566 เวลา 18:57 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
108
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ก.ย. 2566 เวลา 18:30 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
109
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ก.ย. 2566 เวลา 13:42 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 13:24 น.
110
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ก.ย. 2566 เวลา 10:54 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 11:36 น.
111
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ก.ย. 2566 เวลา 23:25 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
112
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ก.ย. 2566 เวลา 19:13 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น.
113
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ก.ย. 2566 เวลา 17:53 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:00 น.
114
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ก.ย. 2566 เวลา 16:15 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:12 น.
115
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 ก.ย. 2566 เวลา 13:14 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:11 น.
116
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ก.ย. 2566 เวลา 12:41 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 13:29 น.
117
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 19:00 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:42 น.
118
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 18:28 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:25 น.
119
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 15:50 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 16:27 น.
120
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 11:19 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 13:07 น.
121
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 09:16 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:21 น.
122
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 08:39 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 16:30 น.
123
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 08:33 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
124
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 07:20 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:28 น.
125
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ก.ย. 2566 เวลา 05:30 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 14:01 น.
126
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ก.ย. 2566 เวลา 17:42 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
127
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ก.ย. 2566 เวลา 17:11 น. 9 ก.ย. 2566 เวลา 13:36 น.
128
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ก.ย. 2566 เวลา 14:53 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
129
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ก.ย. 2566 เวลา 11:25 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:01 น.
130
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ก.ย. 2566 เวลา 11:25 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 13:29 น.
131
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ก.ย. 2566 เวลา 10:20 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 08:39 น.
132
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:40 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:01 น.
133
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ก.ย. 2566 เวลา 17:40 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:11 น.
134
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ก.ย. 2566 เวลา 14:04 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:02 น.
135
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ก.ย. 2566 เวลา 13:33 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:24 น.
136
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ก.ย. 2566 เวลา 12:11 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:15 น.
137
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ก.ย. 2566 เวลา 11:10 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:01 น.
138
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 6 ก.ย. 2566 เวลา 10:34 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:11 น.
139
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 20:33 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 10:14 น.
140
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 17:41 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:24 น.
141
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ก.ย. 2566 เวลา 16:06 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 14:20 น.
142
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 12:54 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 11:21 น.
143
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:16 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.
144
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 09:50 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
145
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 09:01 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
146
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 08:55 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:48 น.
147
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ก.ย. 2566 เวลา 07:54 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 16:10 น.
148
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 06:45 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 11:59 น.
149
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 05:28 น. 25 ก.ย. 2566 เวลา 08:30 น.
150
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 02:41 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
151
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ก.ย. 2566 เวลา 02:38 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 08:40 น.
152
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 17:54 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
153
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 17:14 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 14:34 น.
154
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 17:11 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 15:46 น.
155
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 17:00 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
156
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 12:12 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 10:14 น.
157
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 12:09 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
158
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 12:05 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
159
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 12:02 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:43 น.
160
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 11:57 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
161
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 11:49 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 12:23 น.
162
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 11:49 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 14:09 น.
163
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:27 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
164
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ก.ย. 2566 เวลา 05:00 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:54 น.
165
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ก.ย. 2566 เวลา 02:56 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 15:31 น.
166
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ก.ย. 2566 เวลา 06:29 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 15:44 น.
167
อื่นๆ สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ก.ย. 2566 เวลา 20:02 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 14:19 น.
168
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 19:44 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:10 น.
169
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 19:38 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:39 น.
170
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 ก.ย. 2566 เวลา 19:09 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 09:32 น.
171
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 19:02 น. 20 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.
172
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 18:34 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:26 น.
173
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 18:25 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:57 น.
174
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 11:56 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:04 น.
175
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 10:57 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:54 น.
176
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 10:49 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:55 น.
177
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 10:18 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:54 น.
178
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ก.ย. 2566 เวลา 09:35 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:55 น.
179
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 20:25 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:47 น.
180
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 20:18 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 16:20 น.
181
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 20:07 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 14:35 น.
182
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 19:58 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:44 น.
183
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 17:21 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 08:40 น.
184
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 15:11 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:55 น.
185
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 15:04 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 14:36 น.
186
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 14:59 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:02 น.
187
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:43 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
188
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:14 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 09:25 น.
189
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 09:44 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:46 น.
190
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 08:18 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 16:37 น.
191
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 1 ก.ย. 2566 เวลา 06:24 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 14:01 น.
192
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 19:06 น. 15 ก.ย. 2566 เวลา 10:04 น.
193
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 15:09 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 12:15 น.
194
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 14:32 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
195
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 12:58 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 16:24 น.
196
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 12:15 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:19 น.
197
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:40 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
198
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 15:51 น.
199
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:33 น. 14 ก.ย. 2566 เวลา 08:36 น.
200
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:31 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:49 น.
201
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:30 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
202
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:29 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:05 น.
203
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:26 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
204
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 09:23 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 13:37 น.
205
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ส.ค. 2566 เวลา 07:42 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 12:05 น.
206
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 22:21 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
207
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 21:02 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.
208
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 19:03 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:54 น.
209
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 17:06 น. 8 ก.ย. 2566 เวลา 10:18 น.
210
เหตุอุทกภัย (น้ำท่วม) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:13 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 10:43 น.
211
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:12 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 11:22 น.
212
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:11 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:02 น.
213
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:30 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 09:41 น.
214
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 10:39 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 14:53 น.
215
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ส.ค. 2566 เวลา 09:33 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:50 น.
216
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 20:30 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:03 น.
217
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 20:26 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
218
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 18:47 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:33 น.
219
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 12:56 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:46 น.
220
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 11:53 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:51 น.
221
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:52 น.
222
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 11:13 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 12:16 น.
223
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:52 น.
224
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 08:37 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.
225
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 08:32 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.
226
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 07:56 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 16:05 น.
227
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ส.ค. 2566 เวลา 07:35 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:55 น.
228
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 18:27 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:04 น.
229
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 15:16 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:06 น.
230
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 15:10 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
231
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 11:43 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:52 น.
232
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 11:41 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:51 น.
233
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:28 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:25 น.
234
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:11 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:11 น.
235
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:24 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
236
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 08:19 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.
237
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 07:28 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 12:00 น.
238
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ส.ค. 2566 เวลา 07:03 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 10:42 น.
239
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2566 เวลา 21:29 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:41 น.
240
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2566 เวลา 21:20 น. 19 ก.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
241
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2566 เวลา 19:56 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 12:19 น.
242
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 27 ส.ค. 2566 เวลา 15:40 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 13:28 น.
243
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ส.ค. 2566 เวลา 11:53 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:24 น.
244
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ส.ค. 2566 เวลา 16:31 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 14:48 น.
245
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 25 ส.ค. 2566 เวลา 21:13 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:32 น.
246
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 21:08 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 12:02 น.
247
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 12:08 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 12:22 น.
248
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 11:29 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 10:39 น.
249
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 10:41 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:52 น.
250
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 10:32 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 15:32 น.
251
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 10:26 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:20 น.
252
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 10:03 น. 25 ส.ค. 2566 เวลา 11:55 น.
253
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ส.ค. 2566 เวลา 07:48 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:09 น.
254
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 21:22 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:10 น.
255
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ส.ค. 2566 เวลา 16:50 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 11:22 น.
256
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:29 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 10:14 น.
257
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 13:23 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:52 น.
258
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 11:07 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 10:48 น.
259
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 10:38 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:10 น.
260
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:26 น.
261
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:20 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 10:50 น.
262
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:16 น. 25 ส.ค. 2566 เวลา 11:32 น.
263
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:12 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 09:36 น.
264
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ส.ค. 2566 เวลา 19:40 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:43 น.
265
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ส.ค. 2566 เวลา 14:24 น. 2 ก.ย. 2566 เวลา 14:31 น.
266
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ส.ค. 2566 เวลา 13:54 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:29 น.
267
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ส.ค. 2566 เวลา 09:33 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:40 น.
268
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ส.ค. 2566 เวลา 20:33 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:40 น.
269
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ส.ค. 2566 เวลา 20:19 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:34 น.
270
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ส.ค. 2566 เวลา 20:11 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 16:35 น.
271
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ส.ค. 2566 เวลา 12:19 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 09:24 น.
272
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ส.ค. 2566 เวลา 12:12 น. 23 ส.ค. 2566 เวลา 13:45 น.
273
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ส.ค. 2566 เวลา 08:30 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 09:25 น.
274
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ส.ค. 2566 เวลา 08:23 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
275
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 ส.ค. 2566 เวลา 20:21 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 09:55 น.
276
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ส.ค. 2566 เวลา 19:48 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.
277
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ส.ค. 2566 เวลา 19:01 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.
278
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ส.ค. 2566 เวลา 15:46 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
279
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 19 ส.ค. 2566 เวลา 07:25 น. 19 ส.ค. 2566 เวลา 13:22 น.
280
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ส.ค. 2566 เวลา 21:26 น. 21 ส.ค. 2566 เวลา 10:05 น.
281
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:38 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:30 น.
282
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ส.ค. 2566 เวลา 14:40 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
283
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ส.ค. 2566 เวลา 13:57 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
284
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ส.ค. 2566 เวลา 10:55 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 11:45 น.
285
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 18 ส.ค. 2566 เวลา 09:21 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 09:20 น.
286
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 ส.ค. 2566 เวลา 09:04 น. 21 ส.ค. 2566 เวลา 10:08 น.
287
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 18:51 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:08 น.
288
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 17:36 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 14:32 น.
289
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 10:41 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:42 น.
290
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 09:32 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 15:15 น.
291
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 09:06 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 12:03 น.
292
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 08:53 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:41 น.
293
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 06:43 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 13:37 น.
294
การบริการ กองทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ดำเนินการเสร็จสิ้น 17 ส.ค. 2566 เวลา 02:18 น. 17 ส.ค. 2566 เวลา 16:06 น.
295
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ส.ค. 2566 เวลา 16:49 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:45 น.
296
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ส.ค. 2566 เวลา 16:47 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 09:49 น.
297
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ส.ค. 2566 เวลา 15:41 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:26 น.
298
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 16 ส.ค. 2566 เวลา 14:02 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:57 น.
299
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ส.ค. 2566 เวลา 12:31 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:54 น.
300
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 16 ส.ค. 2566 เวลา 08:40 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:45 น.
301
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 21:23 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 11:27 น.
302
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 15 ส.ค. 2566 เวลา 19:53 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:56 น.
303
เหตุเดือดร้อนรำคาญ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 17:24 น. 23 ส.ค. 2566 เวลา 12:46 น.
304
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 17:11 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
305
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 16:45 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 12:01 น.
306
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 16:14 น. 16 ส.ค. 2566 เวลา 06:11 น.
307
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 14:03 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:07 น.
308
ขอติดตั้งกระจกโค้ง ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 12:29 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 10:29 น.
309
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 09:27 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 12:10 น.
310
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:23 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:52 น.
311
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 07:30 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:12 น.
312
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 15 ส.ค. 2566 เวลา 05:31 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:02 น.
313
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ส.ค. 2566 เวลา 17:14 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
314
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ส.ค. 2566 เวลา 17:12 น. 12 ก.ย. 2566 เวลา 08:47 น.
315
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 14 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:02 น.
316
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ส.ค. 2566 เวลา 21:23 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:03 น.
317
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 13 ส.ค. 2566 เวลา 11:06 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 09:11 น.
318
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ส.ค. 2566 เวลา 20:09 น. 22 ส.ค. 2566 เวลา 09:24 น.
319
ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ส.ค. 2566 เวลา 18:46 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:02 น.
320
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 12 ส.ค. 2566 เวลา 11:47 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:03 น.
321
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ส.ค. 2566 เวลา 23:34 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:37 น.
322
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ส.ค. 2566 เวลา 20:04 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:37 น.
323
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ส.ค. 2566 เวลา 16:15 น. 13 ส.ค. 2566 เวลา 15:13 น.
324
ตัดหญ้าในที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ส.ค. 2566 เวลา 08:58 น. 14 ส.ค. 2566 เวลา 17:32 น.
325
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 11 ส.ค. 2566 เวลา 07:25 น. 28 ส.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
326
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ส.ค. 2566 เวลา 17:45 น. 1 ก.ย. 2566 เวลา 10:43 น.
327
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ส.ค. 2566 เวลา 14:01 น. 14 ส.ค. 2566 เวลา 17:33 น.
328
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ส.ค. 2566 เวลา 13:58 น. 14 ส.ค. 2566 เวลา 17:34 น.
329
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ส.ค. 2566 เวลา 12:56 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:03 น.
330
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 10 ส.ค. 2566 เวลา 05:17 น. 10 ส.ค. 2566 เวลา 15:04 น.
331
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ส.ค. 2566 เวลา 18:11 น. 23 ส.ค. 2566 เวลา 19:52 น.
332
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ส.ค. 2566 เวลา 14:55 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:05 น.
333
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ส.ค. 2566 เวลา 14:36 น. 23 ส.ค. 2566 เวลา 19:55 น.
334
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ส.ค. 2566 เวลา 12:01 น. 19 ส.ค. 2566 เวลา 11:54 น.
335
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 9 ส.ค. 2566 เวลา 10:39 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.
336
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 19:17 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:29 น.
337
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 18:07 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
338
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 15:57 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 10:03 น.
339
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 15:07 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 10:05 น.
340
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 12:31 น. 7 ก.ย. 2566 เวลา 10:21 น.
341
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 11:58 น. 13 ก.ย. 2566 เวลา 08:45 น.
342
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 8 ส.ค. 2566 เวลา 10:49 น. 21 ส.ค. 2566 เวลา 16:18 น.
343
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 21:46 น. 30 ส.ค. 2566 เวลา 12:41 น.
344
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 21:40 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:25 น.
345
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 17:15 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 11:38 น.
346
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 15:47 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 11:09 น.
347
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 12:18 น. 8 ส.ค. 2566 เวลา 11:09 น.
348
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 11:29 น. 8 ส.ค. 2566 เวลา 13:50 น.
349
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:23 น. 18 ก.ย. 2566 เวลา 13:16 น.
350
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:09 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:26 น.
351
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:03 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:49 น.
352
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:01 น. 8 ส.ค. 2566 เวลา 11:10 น.
353
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 7 ส.ค. 2566 เวลา 05:28 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:04 น.
354
เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ไม่มีเจ้าของ (เช่น สุนัขจรจัด) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ส.ค. 2566 เวลา 19:11 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
355
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ส.ค. 2566 เวลา 11:37 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:34 น.
356
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 6 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:26 น.
357
ขอปรับปรุงฟุตบาท/เชื่อมทาง สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ส.ค. 2566 เวลา 19:20 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 11:01 น.
358
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ส.ค. 2566 เวลา 19:12 น. 16 ส.ค. 2566 เวลา 18:57 น.
359
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ส.ค. 2566 เวลา 18:53 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 10:08 น.
360
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 ส.ค. 2566 เวลา 18:38 น. 16 ส.ค. 2566 เวลา 18:40 น.
361
ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ส.ค. 2566 เวลา 14:58 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:47 น.
362
ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 ส.ค. 2566 เวลา 14:53 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:46 น.
363
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 20:26 น. 8 ส.ค. 2566 เวลา 08:59 น.
364
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 20:02 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:04 น.
365
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 16:00 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:04 น.
366
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 15:05 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 10:19 น.
367
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 14:27 น. 21 ส.ค. 2566 เวลา 11:40 น.
368
อื่นๆ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 ส.ค. 2566 เวลา 13:07 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:45 น.
369
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 12:06 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:55 น.
370
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 11:43 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:06 น.
371
อื่นๆ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 15:53 น.
372
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:46 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:36 น.
373
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:33 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:35 น.
374
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 15:14 น. 8 ส.ค. 2566 เวลา 11:12 น.
375
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 14:54 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.
376
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 14:37 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 10:56 น.
377
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 14:26 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:26 น.
378
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 14:18 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:26 น.
379
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 12:29 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:09 น.
380
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 11:52 น. 12 ส.ค. 2566 เวลา 17:12 น.
381
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 11:36 น. 12 ส.ค. 2566 เวลา 15:30 น.
382
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 11:32 น. 31 ส.ค. 2566 เวลา 11:30 น.
383
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 11:31 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:07 น.
384
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 10:59 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
385
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 09:31 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
386
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 08:57 น. 5 ก.ย. 2566 เวลา 11:03 น.
387
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 08:50 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:05 น.
388
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 3 ส.ค. 2566 เวลา 05:35 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:05 น.
389
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 ส.ค. 2566 เวลา 10:15 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 11:13 น.
390
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ก.ค. 2566 เวลา 09:57 น. 3 ส.ค. 2566 เวลา 11:21 น.
391
กระจกโค้งชำรุด ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ก.ค. 2566 เวลา 09:49 น. 3 ส.ค. 2566 เวลา 12:06 น.
392
เรื่องเกี่ยวกับ โค กระบือ สุนัข (มีเจ้าของ) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 31 ก.ค. 2566 เวลา 08:42 น. 9 ส.ค. 2566 เวลา 10:53 น.
393
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ก.ค. 2566 เวลา 19:41 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:35 น.
394
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฝ่ายปกครอง (งานเทศกิจ) ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ก.ค. 2566 เวลา 18:27 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 19:45 น.
395
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 30 ก.ค. 2566 เวลา 11:42 น. 3 ส.ค. 2566 เวลา 08:39 น.
396
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 ก.ค. 2566 เวลา 03:17 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:40 น.
397
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ก.ค. 2566 เวลา 19:01 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
398
อื่นๆ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 ก.ค. 2566 เวลา 11:09 น. 3 ส.ค. 2566 เวลา 10:34 น.
399
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ก.ค. 2566 เวลา 15:39 น. 11 ก.ย. 2566 เวลา 09:04 น.
400
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ก.ค. 2566 เวลา 10:45 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 09:02 น.
401
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ก.ค. 2566 เวลา 10:18 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:17 น.
402
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 28 ก.ค. 2566 เวลา 09:00 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:18 น.
403
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ก.ค. 2566 เวลา 12:21 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 15:10 น.
404
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ก.ค. 2566 เวลา 12:17 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 09:24 น.
405
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ก.ค. 2566 เวลา 12:17 น. 16 ส.ค. 2566 เวลา 19:08 น.
406
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 27 ก.ค. 2566 เวลา 06:51 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:18 น.
407
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ก.ค. 2566 เวลา 10:47 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 15:58 น.
408
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ก.ค. 2566 เวลา 10:24 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:18 น.
409
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ก.ค. 2566 เวลา 08:55 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:19 น.
410
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 ก.ค. 2566 เวลา 08:49 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:38 น.
411
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 26 ก.ค. 2566 เวลา 08:46 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:37 น.
412
ฝาท่อระบายน้ำชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 26 ก.ค. 2566 เวลา 07:35 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 10:21 น.
413
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 14:22 น. 17 ส.ค. 2566 เวลา 13:53 น.
414
ตัดกิ่งไม้ระสายไฟฟ้าสาธารณะ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 14:17 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:16 น.
415
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 14:11 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 09:25 น.
416
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 09:48 น. 16 ส.ค. 2566 เวลา 18:23 น.
417
เรื่องขยะมูลฝอยทั่วไปในบริเวณที่สาธารณะ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 08:58 น. 25 ก.ค. 2566 เวลา 15:34 น.
418
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 08:12 น. 7 ส.ค. 2566 เวลา 09:25 น.
419
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 25 ก.ค. 2566 เวลา 05:35 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 17:05 น.
420
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 19:10 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
421
เสาไฟฟ้าชำรุด/เอน สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) อยู่ระหว่างดำเนินการ 24 ก.ค. 2566 เวลา 17:46 น. 29 ส.ค. 2566 เวลา 17:36 น.
422
กิ่งไม้/ขยะชิ้นใหญ่ (ตู้ เตียง ที่นอน เป็นต้น) สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 17:16 น. 27 ก.ค. 2566 เวลา 13:56 น.
423
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 15:35 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:19 น.
424
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 13:54 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:46 น.
425
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 13:50 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:46 น.
426
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 24 ก.ค. 2566 เวลา 09:17 น. 19 ส.ค. 2566 เวลา 11:48 น.
427
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 23 ก.ค. 2566 เวลา 08:42 น. 27 ก.ค. 2566 เวลา 11:15 น.
428
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 19:41 น. 27 ก.ค. 2566 เวลา 11:15 น.
429
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 19:09 น. 4 ก.ย. 2566 เวลา 09:08 น.
430
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 18:32 น. 24 ส.ค. 2566 เวลา 08:46 น.
431
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 12:20 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:36 น.
432
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 10:43 น. 4 ส.ค. 2566 เวลา 10:20 น.
433
สัญญาณไฟจราจรชำรุด สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 22 ก.ค. 2566 เวลา 09:03 น. 15 ส.ค. 2566 เวลา 08:36 น.
434
การเผาในที่โล่งแจ้ง (นอกเวลาราชการ) ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 18:19 น. 24 ก.ค. 2566 เวลา 11:28 น.
435
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 11:02 น. 27 ก.ค. 2566 เวลา 11:15 น.
436
ท่อระบายน้ำอุดตัน/ชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 10:52 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 10:58 น.
437
ถนน/สะพาน สาธารณะชำรุด สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 10:08 น. 18 ส.ค. 2566 เวลา 09:51 น.
438
ขอวางท่อ/เชื่อมท่อระบายน้ำ สำนักช่าง ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 09:03 น. 19 ส.ค. 2566 เวลา 11:50 น.
439
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 21 ก.ค. 2566 เวลา 08:59 น. 27 ก.ค. 2566 เวลา 11:16 น.
440
ไฟฟ้าสาธารณะดับ สำนักช่าง(งานไฟฟ้า) ดำเนินการเสร็จสิ้น 20 ก.ค. 2566 เวลา 20:01 น. 11 ส.ค. 2566 เวลา 10:27 น.
441
ไฟฟ้าสาธารณะดับ