จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

4591

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

4.65

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

2342

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

2407

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

4409

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ

179

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

1

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

96.08%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ค้นหา

ถึง