จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

3943

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

4.63

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

2047

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

2054

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

3815

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ

127

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

1

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

96.75%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ค้นหา

ถึง