จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

4212

คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมิน (คะแนนเต็ม 5)

4.64

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับการประเมิน

2146

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการประเมิน

2224

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

4027

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและอยู่ระหว่างดำเนินการ

184

จำนวนเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขได้

1

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ

95.61%

ติดตามผลปฏิบัติงานตามข้อร้องเรียนที่ประชาชนแจ้ง

ค้นหา

ถึง