งานบริการประชาชน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

Maha sarakham Town Municipality

เงื่อนไขการใช้บริการ

       ข้อตกลงระหว่างท่านกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

        เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่าง ๆ ที่ดำเนินการโดย เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เว็บไซต์และเว็บเพจดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) เงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับเว็บไซต์ การเสนอการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า ท่านจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น การใช้เว็บไซต์ของท่านย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญา ตามกฎหมายตามที่ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งหมด การใช้เว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งโดยเฉพาะ ของท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ในเว็บไซต์นั้น ๆ ด้วย หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ โปรดอย่าเข้าสู่เว็บไซต์และอย่าใช้บริการออนไลน์ที่ให้บริการอยู่ในเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้ถูกแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยินยอมว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม รวบรวมได้จากเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคล ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของเทศบาลเมืองมหาสารคาม การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ (เว็บไซต์อื่น ๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามมิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น เทศบาลเมืองมหาสารคามมิได้ให้หรือมี ข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเทศบาลเมืองมหาสารคามจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว ท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

        เว้นแต่จะถูกจำกัดเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น ท่านตกลงและยินยอมว่าข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม รวบรวมได้จากเว็บไซต์อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยต่อบุคคล ตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของเทศบาลเมืองมหาสารคาม

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ

        เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาจจัดการให้มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ (เว็บไซต์อื่น ๆที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองมหาสารคาม)หรือหน่วยงานอื่น ๆ ภายใต้สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น การที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เหล่านั้นย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับอันเนื่องมาจากข้อมูล สินค้า หรือบริการที่กำหนดหรือเสนอบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ทั้งนี้ เทศบาลเมืองมหาสารคามมิได้ให้คำรับรอง รับประกัน หรือคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และเทศบาลเมืองมหาสารคาม จะไม่รับผิดสำหรับความชำรุดบกพร่องหรือการผิดสัญญาใด ๆ อันเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการใด ๆ ที่ปรากฏหรือโฆษณาในเว็บไซต์เหล่านั้น เทศบาลเมืองมหาสารคามมิได้ให้หรือมี ข้อผูกพันสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของท่านกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวนั้น การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่เทศบาลเมืองมหาสารคามจัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามเทศบาลเมืองมหาสารคามจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาด หรือการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องที่เกิดจากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการซอฟท์แวร์ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นเทศบาลเมืองมหาสารคามจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว ท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม